ข่าวสารนิเทศ : การประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Competency Skills IMT-GT Standard” ภายใต้แผนงานการพัฒนา เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND GROWTH TRIANGLE (IMT-GT)  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Competency Skills IMT-GT Standard” ภายใต้แผนงานการพัฒนา เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND GROWTH TRIANGLE (IMT-GT)

ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กันยายน ๒๕๖๐ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Competency Skills Standard ภายใต้กรอบ   ความร่วมมือ Indonesia - Malaysia - Thailand Growth Triangle Working Group on Human Resource Development, Education and Culture (WGHRDEC) โดยนางจิตเกษม ตัณฑศิริ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและเข้าร่วมสังเกตการณ์และข้อเสนอแนะระหว่างการฝึกอบรม โดยมีผู้แทนจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย ผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานของไทย สำนักงานพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ (สศช.) สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย และเจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วมด้วย ณ กรุงเทพฯ

ที่ประชุมโดยมีผู้แทนของ ๓ ประเทศ (ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย) ได้หารือเกี่ยวกับมาตราฐานแรงงาน (Welding และ Spa) โดยเห็นพ้องกัน ดังนี้
(๑) ด้าน Welding เห็นชอบให้มีการพัฒนา IMT- GT Welding Certificate ร่วมกัน
(๒) ด้าน Spa Therapist Qualification เห็นชอบให้มีการรับรองการมีใบประกาศนียบัตรร่วมกันของทั้ง ๓ ประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสและมีมาตรฐานการทำงาน และสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานใน ๓ ประเทศ

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศจะนำเสนอผลการฝึกอบรมดังกล่าวในการประชุมคณะทำงาน IMT - GT สาขา HRDEC ที่ฝ่ายมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ประเทศมาเลเซียและจะนำเสนอในการประชุมระดับผู้บริหารระดับสูงและระดับรัฐมนตรีในปลายเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ณ ประเทศอินโดนีเซีย และระดับผู้นำ IMT - GT Summit ในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ผลการฝึกอบรมดังกล่าวนอกจากส่งเสริมให้แรงงานใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ มีโอกาสในการไปทำงาน ณ ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ใน ๒ สาขาอย่างถูกต้องตามกฏหมายแล้ว ยังเป็นการแสดงถึงการส่งเสริมความร่วมมือในลักษณะใต้ - ใต้ (South-South Cooperation) และการรวมตัวของอาเซียน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ที่กำหนดให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในภูมิภาคอีกด้วย