ข่าวสารนิเทศ : การประชุม Development Cooperation Forum (DCF) Argentina High-level Symposium  และการประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย – อาร์เจนตินา ณ กรุงบัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การประชุม Development Cooperation Forum (DCF) Argentina High-level Symposium และการประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย – อาร์เจนตินา ณ กรุงบัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา

นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้รับเชิญจากสำนักงาน UN Department of Economic and Social Affairs (UN-DESA) และรัฐบาลสาธารณรัฐอาร์เจนตินา เข้าร่วมการประชุม Development Cooperation Forum (DCF) Argentina High-level Symposium ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ซึ่งจัดขึ้นในหัวข้อ South-South and Triangular Cooperation for Achieving the 2030 Agenda: Building Innovative and Inclusive Partnership โดยผู้จัดเชิญไทยร่วมกล่าวในการประชุมช่วงที่ ๕ ภายใต้หัวข้อ Building and strengthening institutions of South-South cooperation and reaching outcomes ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีของงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ให้ประเทศที่เข้าร่วมการประชุมเข้าใจ ยอมรับและสนใจเป็นหุ้นส่วนกับไทยเพื่อร่วมสร้าง SEP for SDGs Partnership 

โดยในช่วงเดียวกัน อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย – อาร์เจนตินา ครั้งที่ ๔ ซึ่งฝ่ายอาร์เจนตินาเป็นเจ้าภาพ เพื่อสานต่อและขยายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะสาขาการเกษตร การจัดการป่าไม้ เทคโนโลยีชีวภาพ เอทานอล เภสัชกรรม นิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  

การเข้าร่วมการประชุมของไทยครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในบทบาทนำของไทยด้านการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศที่ไทยดำเนินการอย่างแข็งขันมาตลอด นับแต่ไทยเปลี่ยนสถานะจากประเทศผู้รับมาเป็นผู้ให้ใหม่เพื่อส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภายใต้กรอบใต้ – ใต้และไตรภาคี ผลลัพธ์ของการประชุมในครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นนวัตกรรมของงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและเป็นเวทีส่งเสริมความร่วมมืออย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่ออนุวัติ SDGs โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมระดับสูงกว่า ๑๒๐ คน