ข่าวสารนิเทศ : การบรรยายสรุปแก่คณะทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การบรรยายสรุปแก่คณะทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

      เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการบรรยายสรุปให้แก่คณะทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ เพื่อหารือและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและมาตรการต่อบุคคลทางการทูตที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศในปัจจุบันและการทบทวนความเข้มข้นของมาตรการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยในชั้นนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการใหม่ที่จะประกาศใช้ในอนาคตอันใกล้จึงได้ขอความร่วมมือให้แต่ละสำนักงานพิจารณาใช้สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (Alternative State Quarantine-ASQ) แทนการกักตัว ณ ที่พำนักไว้ได้เลย

      ในการบรรยายสรุปกระทรวงการต่างประเทศได้เน้นย้ำภารกิจของกระทรวงฯ ที่ให้ความสำคัญแก่การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะทูตในการส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เป็นไปอย่างราบรื่น ขณะเดียวกันก็ต้องมีความสมดุลกับความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยด้านสาธารณสุขภายในประเทศ ซึ่งหมายถึงความปลอดภัยทั้งของประชาชนชาวไทยและของบุคคลในคณะทูตและชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยด้วย 
 
      ทั้งนี้ เมื่อมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการทบทวนแนวปฏิบัติและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ศบค. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในสัปดาห์หน้าแล้ว กระทรวงการต่างประเทศจะรีบสื่อสารทำความเข้าใจกับคณะทูตต่อไป