ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานขับเคลื่อนแผนย่อย Security/มีความมั่นคง ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานขับเคลื่อนแผนย่อย Security/มีความมั่นคง

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยการบูรณาการด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมทั้งองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ (แผนย่อย Security/มีความมั่นคง) ตามกรอบ “การต่างประเทศ 5S/5 มี” เพื่อผนึกกำลังระหว่างส่วนราชการไทยส่งเสริมความมั่นคงทุกมิติในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะความมั่นคงทางสุขภาพ 
 
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยการบูรณาการด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมทั้งองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ (แผนย่อย Security/มีความมั่นคง) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเข้าร่วมด้วย การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการแนวทางการทำงานของหน่วยงานที่มีภารกิจด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ ให้ทำงานประสานสอดคล้องให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงจากผลกระทบของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงจุดเน้นด้านการต่างประเทศในสถานการณ์โรคโควิด -19 และในยุคระเบียบโลกที่มีหลายขั้วอำนาจและการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจที่เข้มข้น อาทิ การต่อยอดความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับประเทศเพื่อนบ้าน การสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและความเป็นแกนกลางของอาเซียนในภูมิภาค การมีท่าทีที่สมดุลเชิงยุทธศาสตร์กับขั้วมหาอำนาจต่าง ๆ บนผลประโยชน์ของชาติ การขยายความร่วมมือกับประเทศขนาดกลางและกลุ่มประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ เพื่อเปิดลู่ทางการค้าแก่ไทย การส่งเสริมอำนาจละมุน (soft power) ของไทยและยกระดับมาตรฐานภายในของไทยให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติที่ไทยเป็นภาคี รวมทั้งการดูแลคนไทยในต่างประเทศ 
 
ที่ประชุมเห็นพ้องว่า ในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะต้องเพิ่มความเข้มข้นในด้านมาตรการคัดกรองคนเข้าประเทศโดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางสุขภาพกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ รวมทั้งจะเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขกับนานาประเทศ โดยเฉพาะบทบาทเชิงรุกด้านการทูตสาธารณสุขของไทยในกรอบอาเซียน 
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการขับเคลื่อนแผนย่อย Security/มีความมั่นคง ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform (eMENSCR) เพื่อให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และวุฒิสภาสามารถติดตามและร่วมมือการขับเคลื่อนแผนย่อยดังกล่าวกับภาครัฐ เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญกับความร่วมมือกับรัฐสภาและภาคส่วนต่าง ๆ 
 
แผนย่อย Security/มีความมั่นคง เป็นหนึ่งในแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ  (พ.ศ. 2561-2580) หรือ “การต่างประเทศ 5S /5 มี” เพื่อมุ่งให้ประชาชนไทยและประเทศไทย “มี” 5 สิ่ง คือ มีความมั่นคง/Security มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน (Sustainability) มีมาตรฐานสากล (Standard) มีสถานะและเกียรติภูมิ (Status) และมีพลัง (Synergy)