ข่าวสารนิเทศ : การสัมมนา “ลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจกับสหประชาชาติ” สำหรับภาคเอกชนไทยเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การสัมมนา “ลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจกับสหประชาชาติ” สำหรับภาคเอกชนไทยเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติ

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับ UNESCAP และฝ่ายจัดซื้อ จัดจ้าง สำนักงานใหญ่ UN จัดการสัมมนา “ลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจกับสหประชาชาติ” เพื่อแนะนำผู้ประกอบการไทยเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของ UN โดยเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามบรรเทาผลกระทบ และเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสให้แก่เอกชนไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ 
 
เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมองค์การระหว่างประเทศ ร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – UNESCAP) กรุงเทพฯ และฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก (United Nations Procurement Division – UNPD) จัดการสัมมนาหัวข้อ “ลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจกับสหประชาชาติ” โดยนายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้แทนภาครัฐและเอกชนการเข้าร่วมงานสัมมนาฯ ที่วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ และทาง Facebook live ของกระทรวงการต่างประเทศ กว่า ๑๕๐ คน 
 
การสัมมนาฯ ดังกล่าว เป็นข้อริเริ่มของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และแสวงหาตลาดให้แก่ภาคเอกชนของไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำผู้ประกอบการเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติ และอำนวยความสะดวกการลงทะเบียนเป็นผู้จัดหาสินค้าและบริการให้กับสหประชาชาติ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ภาคเอกชนไทยสามารถขยายการค้าและการบริการกับองค์การระหว่างประเทศมากขึ้นท่ามกลางโอกาสและความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ 
 
เมื่อปี ๒๕๖๒ มูลค่าการซื้อสินค้าและบริการของสหประชาชาติรอบโลก สูงถึง ๑๙,๙๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๕.๙ หรือเป็นจำนวน ๑,๑๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ปัจจุบันสหประชาชาติมีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการไทยประมาณ ๘๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสินค้าและบริการที่สหประชาชาติซื้อจากไทยมากที่สุด คือ ๑) บริการด้านจัดการและงานบริหาร ๒) การเดินทาง อาหาร และที่พัก ๓) การขนส่ง การเก็บรักษา และบริการด้านไปรษณีย์ และ ๔) บริการด้านอาคารและการปรับปรุงซ่อมแซม โดยในปัจจุบันสหประชาชาติมีโครงการขนาดใหญ่ที่จะปรับโครงสร้างอาคาร UNESCAP ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นและสามารถรับมือกับความสะเทือนจากแผ่นดินไหว นับเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการไทย 
 
การจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งในความพยายามของกระทรวงการต่างประเทศ ที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบ และเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสให้แก่เอกชนไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙