ข่าวสารนิเทศ : งานสัมมนาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาในกรอบอนุภูมิภาคภายใต้หัวข้อการหลอมรวมความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกับเป้าหมายของอาเซียน ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : งานสัมมนาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาในกรอบอนุภูมิภาคภายใต้หัวข้อการหลอมรวมความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกับเป้าหมายของอาเซียน

นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการสัมมนาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาในกรอบอนุภูมิภาคเรื่อง การหลอมรวมความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกับเป้าหมายของอาเซียน (ASEAN Forum on sub-regional development: Converging Mekong sub-regional cooperation with ASEAN goals) เน้นย้ำ ความสำคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคในช่วงที่โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และรักษาการเป็นกลไกสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลกของอาเซียน

เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนฝ่ายไทยเข้าร่วมการสัมมนาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาในกรอบอนุภูมิภาคภายใต้หัวข้อ การหลอมรวมความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกับเป้าหมายของอาเซียน ผ่านระบบการประชุมทางไกล งานสัมมนาดังกล่าวเป็นข้อริเริ่มของเวียดนามในฐานะประธานอาเซียน เพื่อส่งเสริมการสอดประสานและการเกื้อกูลระหว่างกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคต่าง ๆ กับกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการหารือในประเด็นโอกาสและความท้าทายด้านการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอนุภูมิภาคอื่น ๆ ในอาเซียน โดยที่ประชุมให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค การลดช่องว่างการพัฒนา และการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า ในช่วงที่เผชิญกับความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ทุกภาคส่วนต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งของระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคและให้อาเซียนยังคงเป็นกลไกสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลก รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะได้แก่ (๑) การขับเคลื่อนให้เครือข่ายคมนาคมในอนุภูมิภาคเป็นระเบียงเศรษฐกิจที่แท้จริง โดยเร่งการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม กฎระเบียบและประชาชน (๒) การมุ่งเน้นการสอดประสานและเกื้อกูลระหว่างระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคกับแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ โดยเฉพาะโครงการการเชื่อมโยงทางดิจิทัล อาทิ โครงการ ASEAN Digital Hub

ผลการหารือในการสัมมนาครั้งนี้จะรวบรวมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียนครั้งที่ ๒๗ พิจารณาในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ ๕๓ ในเดือนกันยายนนี้ต่อไป