ข่าวสารนิเทศ : การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ ๒๒ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ ๒๒ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ ๒๒ ร่วมกับนางวิชยา ฐากุร ซิงห์ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย (ฝ่ายกิจการตะวันออก) ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีเจ้าหน้าที่อาวุโสจากประเทศสมาชิกอาเซียนและรองเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมด้วย ที่ประชุมได้หารือการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับอินเดียในทุกมิติ เพื่อรับมือกับความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ทั้งด้านความร่วมมือสาธารณสุขรวมถึงการพัฒนาและวิจัยวัคซีนและยาต้านไวรัสสำหรับโควิด-๑๙ และแนวทางการฟื้นฟูผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
 
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-อินเดีย ได้หารือความร่วมมือด้านความร่วมมือสาธารณสุข โดยเฉพาะการพัฒนาและวิจัยวัคซีนและยาต้านไวรัสสำหรับโควิด-19 นอกจากนี้ให้ความสำคัญของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการค้าร่วมกันที่ ๒ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี ๒๕๖๕ การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก น้ำ และอากาศ การเร่งรัดโครงการทางหลวงสามฝ่ายอินเดีย-เมียนมา-ไทย รวมถึงส่วนขยายไปยัง สปป. ลาว กัมพูชาและเวียดนาม ที่ประชุมยังได้หารือความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง รวมถึงการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นและสถานการณ์ในภูมิภาคและโลกและได้ย้ำความสำคัญของกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนรวมถึงเยาวชนผ่านการเชื่อมโยงของอารยธรรมทั้งสองภูมิภาคที่มีมาอย่างยาวนาน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวนำภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาที่ยั่งยืนและการลดช่องว่างการพัฒนา”ในบริบทที่โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ซึ่งทั้งสองฝ่ายควรเร่งส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านความมั่นคงด้านสาธารณสุข ความมั่นคงด้านอาหารและการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ในภูมิภาค อาทิ การส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีนและยาต้านไวรัสสำหรับโควิด-๑๙ รวมถึงขอให้วัคซีนและยาต้านไวรัสดังกล่าวเป็นสินค้าสาธารณะของโลก (global public goods) ที่ทุกประเทศสามารถเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสม การจัดตั้งเครือข่ายด้านสาธารณสุขระหว่างอาเซียนและอินเดีย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของไทยเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage-UHC) การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมระหว่างกัน รวมถึงการส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนผ่านศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ตั้งที่ประเทศไทย
 
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-อินเดียฯ ครั้งนี้ได้สะท้อนพลวัตของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับอินเดียในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ รวมถึงแสดงถึงบทบาทของไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดียในปัจจุบัน (วาระปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๔) ที่มีส่วนส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคงและความรุ่งเรืองในภูมิภาค