ข่าวสารนิเทศ : ผลการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : ผลการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน

นายกรัฐมนตรีหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๕ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต โดยทั้งสองฝ่ายหารือถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ การส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งยืนยันการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน

 

เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้หารือทางโทรศัพท์กับนายสี จิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งสองฝ่ายร่วมกันแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๔๕ ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับจีนเมื่อวันที่  กรกฎาคม ๒๕๖๓ และยืนยันการเป็น “หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน” ระหว่างไทยกับจีน ซึ่งตั้งอยู่บนหลักการของการเคารพซึ่งกันและกัน การไว้เนื้อเชื่อใจกันและผลประโยชน์ร่วมกัน ในโอกาสนี้ ประธานาธิบดีจีนได้ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๘ พรรษาในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 

นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีจีนแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสถานการณ์และความร่วมมือระหว่างกันในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และต่างรู้สึกซาบซึ้งต่อการที่ภาคส่วนต่าง รวมทั้งประชาชนชาวไทยและจีนให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อก้าวข้ามสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้งยินดีกับพัฒนาการเชิงบวกของสถานการณ์ COVID-19 ทั้งในไทยและจีน โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมแนวทางของประธานาธิบดีจีนที่จะผลักดันการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ในฐานะสินค้าสาธารณะของโลก ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของไทย พร้อมทั้งย้ำถึงความพร้อมของไทยในการสนับสนุนและทำงานร่วมกับจีนเพื่อผลักดันประเด็นดังกล่าว

              

ผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องกันว่า ท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศที่ไม่แน่นอนและสถานการณ์ COVID-19 ไทยและจีนควรร่วมมือกันส่งเสริมความร่วมมือในทุกด้านที่เป็นผลประโยชน์ร่วม โดยเฉพาะในสาขาที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศและภูมิภาคโดยรวม อาทิ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐกิจดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะส่งเสริมการนำเข้าสินค้าเกษตรของไทยสู่ตลาดจีน ตลอดจนอำนวยความสะดวกสำหรับการขนส่งสินค้าข้ามแดนเพื่อส่งเสริมการค้าและรักษาห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งเพิ่มพูนความร่วมมือในเรื่องการขจัดความยากจน นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำโขง และการเสริมสร้างพลวัตและสนับสนุนให้ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทางของจีนกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของไทย โดยเฉพาะนโยบายประเทศไทย . และการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเกื้อกูลซึ่งกันและกันด้วย 

 

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในกรอบภูมิภาคและระหว่างประเทศ รวมถึงกรอบอาเซียน - จีน ความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ความร่วมมือสายแถบและเส้นทาง และกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค เพื่อรองรับกับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

ก่อนเสร็จสิ้นการหารือ นายกรัฐมนตรีได้แสดงความเสียใจกับประธานาธิบดีจีนต่อเหตุการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของจีน พร้อมทั้งให้กำลังใจและแสดงความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจีนภายใต้การนำของประธานาธิบดีจะสามารถผ่านพ้นความยากลำบากนี้และฟื้นฟูสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว