ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศผนึกกำลังกับภาคเอกชนและหน่วยงานพันธมิตร กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศผนึกกำลังกับภาคเอกชนและหน่วยงานพันธมิตร กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง

ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นเจ้าภาพจัดการหารือกับผู้แทนระดับสูงของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน และหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (NEDA) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า (EXIM Bank) เพื่อกำหนดทิศทางการทูตเชิงเศรษฐกิจกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในยุคหลังโควิด-๑๙
 
การหารือดังกล่าวเป็นการรวมพลังและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนครั้งสำคัญ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยจากวิกฤตโควิด-๑๙ รับ New normal โดยเน้นความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การประกอบธุรกิจข้ามพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาและเวียดนาม ซึ่งล้วนมีความเชื่อมโยงกับวงจรเศรษฐกิจของไทย การหารือในครั้งนี้ นอกจากจะเพื่อสนับสนุนภาคเอกชนไทยแล้ว ยังจะนำไปสู่ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน