ข่าวสารนิเทศ : การประชุมเพื่อพิจารณาร่างรายงาน OECD Investment Policy Review ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การประชุมเพื่อพิจารณาร่างรายงาน OECD Investment Policy Review

อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ นำคณะผู้แทนไทยและ OECD เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาร่างรายงาน OECD Investment Policy Review  เพื่อนำประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีจาก OECD มาประเมินศักยภาพและให้ข้อเสนอแนะด้านการลงทุนแก่ฝ่ายไทย เพื่อคงขีดความสามารถด้านการแข่งขันและข้ามผ่านกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะผู้แทนไทย นำโดยนายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ พร้อมผู้แทนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้แทน OECD นำโดยนาย Manfred Schekulin ประธาน OECD Investment Committee ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาร่าง OECD Investment Policy Review (IPR) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับเกียรติจากนายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนาย Masamichi Kono รองเลขาธิการ OECD ร่วมกล่าวเปิดการประชุมฯ และให้แนวทางการประชุม 
 
การจัดทำรายงาน IPR นี้ เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือภายใต้ความร่วมมือ Country Programme ระหว่างไทยกับ OECD ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ๒๕๖๑ และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ OECD นำประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีมาประเมินศักยภาพด้านการลงทุนของไทยและให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายไทยสำหรับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนเพื่อให้คงขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
และการข้ามผ่านกับดักประเทศรายได้ปานกลางตามเป้าหมายของรัฐบาล
 
ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับแนวโน้มสภาพการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนของโลก กฎระเบียบและมาตรการส่งเสริมการลงทุนของไทยที่เป็น
จุดแข็ง รวมทั้งมาตรการอื่นที่อาจพิจารณาปรับปรุงให้มีความเปิดกว้างและทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีการนำเสนอภาพรวมการปฏิรูปการลงทุนของไทย และการแลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้อนโยบายการลงทุนและการส่งเสริมการลงทุน และการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและการลงทุนเพื่อการเจริญเติบโตสีเขียว ทั้งนี้ กำหนดจะสรุปรายงานและการดำเนินงานโครงการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓