ข่าวสารนิเทศ : รัฐบาลไทยบริจาคเงินแก่ซูดานในการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : รัฐบาลไทยบริจาคเงินแก่ซูดานในการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

กระทรวงการต่างประเทศมอบเงินบริจาคในนามรัฐบาลไทย จำนวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐซูดาน เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและทางการแพทย์แก่ประชาชนซูดานในกรณีการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙
 
เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายเจษฏา กตเวทิน รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศมอบเงินบริจาคในนามรัฐบาลไทย จำนวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐซูดาน เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและทางการแพทย์แก่ประชาชนซูดานในกรณีการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ตามคำขอของรัฐบาลซูดานซึ่งกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรทางการแพทย์ในการรับมือกับการแพร่ระบาดดังกล่าว โดยมีนาย Rodwan Osman Said อุปทูต สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐซูดานประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนฝ่ายซูดานรับมอบเงินบริจาคจากฝ่ายไทย 
 
ทั้งนี้ ไทยและซูดานมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นและเป็นมิตร โดยทั้งสองฝ่ายได้เพิ่มพูนความใกล้ชิดและขยายความร่วมมือในหลายด้านตั้งแต่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี ๒๕๒๕ โดยเฉพาะด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางวิชาการ ปัจจุบัน มีนักศึกษาไทยมุสลิมศึกษาอยู่ในซูดาน ๖๙๘ คน มากเป็นอันดับ ๒ ในแอฟริกา รองจากอียิปต์ โดยส่วนใหญ่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลซูดานและกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัย International University of Africa (IUA)