ข่าวสารนิเทศ : รัฐบาลไทยบริจาคเงินเป็นกรณีพิเศษ เพื่อช่วยเหลือกรณีโควิด-๑๙ แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : รัฐบาลไทยบริจาคเงินเป็นกรณีพิเศษ เพื่อช่วยเหลือกรณีโควิด-๑๙ แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ รัฐบาลไทยได้มอบเงินบริจาคเป็นกรณีพิเศษแก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้ (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East: UNRWA) จำนวน ๓๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ ๙๓๐,๐๐๐ บาท) ในระหว่างการประชุม Extraordinary Virtual Ministerial Pledging Conference ภายใต้หัวข้อ “A Strong UNRWA in a Challenging World – Mobilizing Collective Action” จัดโดยราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนและราชอาณาจักรสวีเดน เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์และตอบสนองต่อคำขอบริจาคของ UNRWA สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ (COVID-19 Flash Appeal)
 
สถานการณ์โควิด-๑๙ ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนทั่วโลก ไทยจึงหวังว่า การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวจะมีส่วนช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา เขตเวสต์แบงก์ ซึ่งรวมถึงเยรูซาเล็มตะวันออก จอร์แดน เลบานอนและซีเรีย ในภาวะยากลำบากนี้
 
ในฐานะสมาชิกประชาคมระหว่างประเทศที่มีความรับผิดชอบและยึดถือหลักการด้านมนุษยธรรมมาช้านาน ไทยได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ UNRWA อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๑ โดยการบริจาคข้างต้นเป็นการบริจาคเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมจากคำมั่นต่อการสนับสนุนทางการเงินโดยสมัครใจในลักษณะรายปี (multi-year pledge) ของไทยสำหรับปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ