ข่าวสารนิเทศ : นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๖ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๖ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๖ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีนายเหวียน ชวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในฐานะประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๓ เป็นประธานการประชุม 
 
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยต่อยอดผลการหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้นำจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ในการประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษ และการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษ ว่าด้วยโควิด-๑๙ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานสำหรับการฟื้นตัวของอาเซียนที่ครอบคลุม และประเด็นอื่น ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันภายใต้แนวคิดหลักของการเป็นประธานอาเซียนของเวียดนาม คือ “แน่นแฟ้นและตอบสนอง” เพื่อขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
 
นอกเหนือจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๖ นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียน สมัยพิเศษ เรื่องการเสริมสร้างศักยภาพสตรีในยุคดิจิทัล และการหารือกับผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ สมัชชารัฐสภาอาเซียน เยาวชนอาเซียน และสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน เพื่อส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ในอาเซียน  
 
เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๖ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ จะเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ การประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ ๒๑ และการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ ๒๖ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามความร่วมมือของอาเซียนในการรับมือกับโควิด-๑๙ และการดำเนินการตามแผนงานประชาคมการเมืองและ ความมั่นคงอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ นอกจากนี้ จะมีการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นในภูมิภาคและระหว่างประเทศ และการดำเนินความสัมพันธ์กับภาคีภายนอกด้วย