ข่าวสารนิเทศ : การฝึกอบรมเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐในการทำรายงานประเทศด้านสิทธิมนุษยชน   ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การฝึกอบรมเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐในการทำรายงานประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมองค์การระหว่างประเทศ ได้ร่วมกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the High Commissioner for Human Rights – OHCHR) จัดการฝึกอบรมในหัวข้อ “การจัดทำและนำเสนอรายงานประเทศภายใต้อนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี” ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ที่โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ จัดขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการจัดทำและนำเสนอรายงานประเทศ จำนวน ๕๑ คน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรต่อการดำเนินการตามพันธกรณีของไทยภายใต้อนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะการสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นในการทำและเสนอรายงาน โดยในปีนี้ มุ่งเน้นในเรื่องการจัดทำรายงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW) ซึ่งประเทศไทยมีกำหนดส่งรายงานในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

ในโอกาสนี้ นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กล่าวเปิดงานโดยเน้นย้ำความสำคัญของการจัดทำและนำเสนอรายงานประเทศ ซึ่งเป็นพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคี และเป็นกระบวนการสำคัญในการทบทวนความสำเร็จและความท้าทายของประเทศ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนไปในทิศทางที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น

นาง Bandana Rana รองประธานคณะกรรมการประจำอนุสัญญา CEDAW ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ OHCHR เชิญมาเป็นผู้ให้การฝึกอบรมครั้งนี้ ได้ชื่นชมประเทศไทยที่มีการจัดการฝึกอบรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมงานด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงสิทธิสตรีและเด็กหญิง ให้ดียิ่งขึ้น และชี้ให้เห็นว่าการจัดทำและนำเสนอรายงานประเทศมีความสำคัญในการช่วยให้รัฐภาคีเข้าใจและสามารถประเมินระดับการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศ

ระหว่างการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับกลไกประจำอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษชนของสหประชาชาติ การทำงานของคณะกรรมการประจำอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะ CEDAW ตลอดจนกระบวนการและแนวทางการจัดทำรายงานประเทศ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อมูลระหว่างหน่วยงานในรูปแบบการอภิปรายกลุ่มและการจำลองสถานการณ์ (Mock session) ซึ่งต่างเห็นว่า เป็นประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดในหน่วยงานของตนและการร่วมจัดทำรายงานประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

อนึ่ง กระทรวงการต่างประเทศได้จัดฝึกอบรมในหัวข้อนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน ตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคี โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่โรงแรมซันธารา จังหวัดฉะเชิงเทรา และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ