ข่าวสารนิเทศ : การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในนามรัฐบาลไทยแก่สาธารณรัฐประชาชนจีน กรณีการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในนามรัฐบาลไทยแก่สาธารณรัฐประชาชนจีน กรณีการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙

ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (Novel Coronavirus 2019: 2019-nCOV) ในนครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย และพื้นที่อื่น ๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา นั้น 
 
ในฐานะมิตรประเทศและหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีนรัฐบาลไทยได้มอบความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้ 
 
๑. เงินบริจาค เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศมอบเงินบริจาคในนามรัฐบาลไทย จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) ให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อส่งมอบต่อไปยังสภากาชาดจีน เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและทางการแพทย์แก่ประชาชนจีนในกรณีการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙
 
๒. สิ่งของและอุปกรณ์จำเป็น รัฐบาลไทยได้บริจาคสิ่งของและอุปกรณ์จำเป็นที่จัดซื้อเองและที่ได้รับบริจาคจากภาคเอกชน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสฯ  โดยได้จัดส่งไปพร้อมกับเครื่องบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai Air Asia) เที่ยวบินที่ FD570 ในภารกิจการเคลื่อนย้ายคนไทยในนครอู่ฮั่นและพื้นที่ใกล้เคียงกลับประเทศไทยโดยสมัครใจ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 
นอกจากนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีสารถึงนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนในการรับมือกับสถานการณ์ในครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี และขอบคุณฝ่ายจีนที่ดูแลชาวไทยในนครอู่ฮั่นและพื้นที่อื่น ๆ ของจีนเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ ได้ยืนยันความพร้อมของไทยที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับฝ่ายจีนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว