ข่าวสารนิเทศ : กำหนดการสำหรับสื่อมวลชน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส (His Holiness Pope Francis) เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ (Official Visit) ในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : กำหนดการสำหรับสื่อมวลชน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส (His Holiness Pope Francis) เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ (Official Visit) ในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 

วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เวลา

กำหนดการ

สื่อมวลชน

๑๒.๓๐ น.

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสเสด็จถึงประเทศไทย โดยเที่ยวบินพิเศษ

สถานที่ ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖

สื่อทีวีพูล/

สื่อมวลชนทางการ / ถ่ายทอดสด MCOT

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เวลา

กำหนดการ

สื่อมวลชน

๐๙.๐๐ น.

สมเด็จพระสันตะปาปาฯ เสด็จถึงทำเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรีถวาย
การต้อนรับและเข้าเฝ้า

สถานที่ ทำเนียบรัฐบาล

สื่อทีวีพูล/

จำกัดสื่อมวลชนที่ลงทะเบียน / ถ่ายทอดสด NBT

๑๐.๐๐ น.

สมเด็จพระสันตะปาปาฯ เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สถานที่ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สื่อทีวีพูล/

สื่อมวลชนทางการ

๑๑.๑๕ น.

สมเด็จพระสันตะปาปาฯ เสด็จโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

สถานที่ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

สื่อทีวีพูล/

สื่อมวลชนทางการ/

จำกัดสื่อมวลชนที่ลงทะเบียน

๑๗.๐๐ น.

สมเด็จพระสันตะปาปาฯ เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สถานที่ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ข่าวในพระราชสำนัก / สื่อมวลชนทางการวาติกัน

๑๘.๐๐ น.

สมเด็จพระสันตะปาปาฯ ทรงประกอบพิธีมิสซา

สถานที่ สนามกีฬาแห่งชาติ

สื่อทีวีพูล / สื่อมวลชน
ที่ลงทะเบียน / ถ่ายทอดสด NBT

 

 

 

วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เวลา

กำหนดการ

สื่อมวลชน

๑๐.๐๐ น.

สมเด็จพระสันตะปาปาฯ เสด็จสักการะสถานที่สามพราน

สถานที่ โบสถ์นักบุญเปโตร สามพราน

สื่อทีวีพูล/

สื่อมวลชนทางการ/จำกัดสื่อมวลชนที่ลงทะเบียน / ถ่ายทอดสด TNN

๑๕.๒๐ น.

สมเด็จพระสันตะปาปาฯ เสด็จจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทรงพบกับผู้แทนศาสนาต่าง ๆ

สถานที่ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สื่อทีวีพูล/

สื่อมวลชนทางการ/จำกัดสื่อมวลชนที่ลงทะเบียน / ถ่ายทอดสด PPTV

๑๗.๐๐ น.

สมเด็จพระสันตะปาปาฯ ทรงประกอบพิธีมิสซา

สถานที่ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

สื่อทีวีพูล/

สื่อมวลชนทางการ/จำกัดสื่อมวลชนที่ลงทะเบียน / ถ่ายทอดสด MCOT

 

วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เวลา

กำหนดการ

สื่อมวลชน

๐๙.๓๐ น.

สมเด็จพระสันตะปาปาฯ เสด็จฯ ออกจากประเทศไทย โดยเที่ยวบินพิเศษ

สถานที่ ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖

สื่อทีวีพูล/

สื่อมวลชนทางการ

 

หมายเหตุ :

๑. โปรดแต่งชุดสุภาพสากล และติดบัตรอนุญาตสื่อมวลชน (Media Badge) ในการทำข่าวทุกภารกิจ

๒. การถ่ายทำหรือบันทึกภาพ/การทำข่าวจะจำกัดให้เพียงเฉพาะสื่อมวลชนที่ลงทะเบียนล่วงหน้ากับสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยและมีบัตรเข้าร่วมเท่านั้น  สื่อมวลชนที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าและได้รับการเห็นชอบการลงทะเบียนแล้ว สามารถรับบัตรประจำตัวสื่อมวลชน (Media Badge) ที่ศูนย์สื่อมวลชน โรงแรม Holiday Inn สีลม ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

๓. สื่อทางการ หมายถึงสื่อทางการที่ได้รับมอบหมายให้เก็บภาพ โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

    จำกัดสื่อที่ลงทะเบียน หมายถึงสื่อที่ได้ลงทะเบียนและได้รับการอนุญาตให้เก็บภาพ/ ทำข่าว ในแต่ละกำหนดการ

    สื่อที่ลงทะเบียน หมายถึงสื่อที่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า

๔. การตรวจอุปกรณ์ถ่ายหรือบันทึกภาพจะเริ่มขึ้น ๑.๕ ชั่วโมง ก่อนกำหนดการเริ่มทุกรายการ