ข่าวสารนิเทศ : แถลงข่าวของประธาน การเปิดตัวศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 กรุงเทพฯ นนทบุรี  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : แถลงข่าวของประธาน การเปิดตัวศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 กรุงเทพฯ นนทบุรี