ข่าวสารนิเทศ : การประชุมวิชาการ “ASEAN MSMEs in the Digital Era: Challenges and Opportunities” ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การประชุมวิชาการ “ASEAN MSMEs in the Digital Era: Challenges and Opportunities”

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory Council หรือ ASEAN BAC) คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ    ขนาดย่อม (สสว.) เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม ASEAN MSMEs in the Digital Era: Challenges and Opportunities ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park กรุงเทพฯ

การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีหารือสำหรับผู้ประกอบการอาเซียนในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อการดำเนินธุรกิจ เตรียมความพร้อมของMSMEsสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีด้านความครอบคลุมทางการเงิน

ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นักวิชาการ ภาคประชาสังคม รวมทั้งผู้แทนจากประเทศสมาชิก G20 ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีที่ได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมผู้นำG20 ประจำปี ๒๕๖๒ ณ นครโอซากา เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แสดงความพร้อมของไทยที่จะขยายความร่วมมือระหว่างอาเซียนและ G20 อย่างเป็นรูปธรรมในด้านการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างครอบคลุม (Financial Inclusion) โดยการประชุมครั้งนี้ นอกจากจะมีผู้แทนประเทศสมาชิก G20 เข้าร่วมประชุมแล้ว ยังมีผู้แทนจากญี่ปุ่นในฐานะประธานG20 ของปีนี้ มาร่วมเป็นวิทยากรด้วย และในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้กล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุม

                        การประชุมประกอบไปด้วยการหารือใน ๔ ประเด็นหลัก ได้แก่

                        ๑. Advancing MSMEs 4.0with Digital Transformation

                        ๒. Enhancing Capability for MSMEs through Public-Private Partnership

                        ๓. Financial Inclusion for MSMEs

                        ๔. Digitalization of Ecosystem for Financial Inclusion

การประชุมจะใช้ภาษาอังกฤษในการบรรยายและสื่อสารทั้งหมด ท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม สามารถลงทะเบียนได้ที่และสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๔๑๔๕