ข่าวสารนิเทศ : กรมการกงสุลสัญจรนครศรีธรรมราชดูแลคนไทยในภาคใต้ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : กรมการกงสุลสัญจรนครศรีธรรมราชดูแลคนไทยในภาคใต้

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้จัดโครงการกรมการกงสุลสัญจร ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุลได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมฯ ลงพื้นที่หารือกับภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา

โครงการกรมการกงสุลสัญจรจัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดที่กรมการกงสุลไม่มีสำนักงานตั้งอยู่ นอกจากนี้ การลงพื้นที่ในครั้งนี้ยังเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองรอง ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการผ่านโครงการนี้และอื่น ๆ

อธิบดีกรมการกงสุลได้พบหารือกับนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายจำเริญฯ ได้กล่าวถึงศักยภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราชในด้านต่าง ๆ และได้เสนอให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวที่นครศรีธรรมราช เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และขยายการบริการให้ทั่วถึงยิ่งขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ นอกเหนือจากใน ๔ จังหวัด ได้แก่ สงขลา ยะลา ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมการกงสุลได้แจ้งข้อมูลและบริการใหม่ ๆ ของกรมการกงสุลแก่จังหวัดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ อาทิ การเปิดบริการเอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษที่จะช่วยลดเวลาและภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่จะนำเอกสารมารับรองก่อนนำไปใช้ในต่างประเทศ การอำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราประเภทต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่

ในช่วงการหารือกับภาคเอกชน นายกรกฎ เตติรานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองใหญ่ มีจำนวนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค สาขาเศรษฐกิจสำคัญคือการเกษตร ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และประมง ซึ่งมีโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้อีกมาก เพราะมีธรรมชาติที่สวยงาม และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ โดยขอให้กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนโครงการของหอการค้าและจังหวัดที่มีแผนจะจัดในต่างประเทศ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย

คณะผู้บริหารกรมการกงสุลสัญจรได้หารือกับ รศ. ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เกี่ยวกับการสนับสนุนการฝึกอาชีพและฝึกงานของนักศึกษาไทยในภาคเอกชนของญี่ปุ่นและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังได้จัดการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ “ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานและศึกษาในต่างประเทศ” ซึ่งมีผู้เข้าฟังจำนวนมาก

นอกจากนี้ กรมการกงสุลสัญจรได้นำหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ไปให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ OTOP นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และมีคนไทยมารับบริการทั้งสิ้น ๓,๔๗๒ คน โดยในแต่ละปีกรมการกงสุลจะจัดส่งหน่วยหนังสือเดินทางไปให้บริการประชาชนในจังหวัดที่ไม่มีสำนักงานหนังสือเดินทางตั้งอยู่ประมาณ ๑๕ ครั้ง ซึ่งทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

การดำเนินโครงการกรมการกงสุลสัญจรที่นครศรีธรรมราชในครั้งนี้ได้รับความชื่นชมจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน เนื่องจากเป็นการทำงานเชิงรุกที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกภาคส่วน จึงนับเป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศที่มีให้กับประชาชน และคนไทยทั้งในและต่างประเทศ ตามนโยบาย“การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล”