ข่าวสารนิเทศ : โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในรัฐคูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และราชอาณาจักรบาห์เรน ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในรัฐคูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และราชอาณาจักรบาห์เรน

กระทรวงการต่างประเทศได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา จัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในรัฐคูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และราชอาณาจักรบาห์เรน ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ นำคณะผู้จัดกิจกรรมจากกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน ๒๔ คน เข้าร่วมโครงการฯ ที่ราชอาณาจักรบาห์เรน และนางรุยาภรณ์ สุคนธทรัพย์ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ เป็นหัวหน้าคณะที่รัฐคูเวตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีกิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทยร่วมสมัย การแสดงนาฏศิลป์ไทย การแสดงดนตรีสากล การบรรยายและสาธิตเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญจากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และการจัดนิทรรศการ Thai Textiles: the Touch of Thai โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง Thai Textiles: the Touch of Thai ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า Sadu House โดยนายดุสิต เมนะพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ คูเวต เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และมีบุคคลสำคัญของคูเวตเข้าร่วมงาน อาทิ Sheikha Altaf Al-Ali Al-Sabah องค์อุปถัมภ์พิพิธภัณฑ์ผ้า Sadu House และ Sheikha Bibi Duaij Al-Sabah ประธานพิพิธภัณฑ์ผ้า Sadu House คณะทูต ผู้แทนภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน

๒. เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ การบรรยายเกี่ยวกับผ้าไทยและการสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าไทย โดยคณะวิทยากรจากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า Sadu House โดยมี Sheikha Altaf Al-Ali Al-Sabah องค์อุปถัมภ์พิพิธภัณฑ์ผ้า Sadu House และ Sheikha Bibi Duaij Al-Sabah ประธานพิพิธภัณฑ์ผ้า Sadu House คณะทูตและชมรมสตรีชาวคูเวตที่สนใจงานศิลปะเข้าร่วมงาน

๓. เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ได้จัดงานเทศกาลไทยโดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงาน อาทิ Sheikha Hend Al Qassemi บรรณาธิการนิตยสาร VELVET และองค์อุปถัมภ์ของ International Dubai Fashion Week คณะทูต ทีมประเทศไทย ชุมชนไทยและชาวท้องถิ่น

๔. เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ H.R.H. Prince Khalifa bin Salmand Al-Khalifa นายกรัฐมนตรีบาห์เรนเสด็จฯ เข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาลไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ณ Gulf Convention Center พร้อมด้วยบุคคลสำคัญของฝ่ายบาห์เรน อาทิ Shaikh Ali bin Khalifa Al-Khalifa รองนายกรัฐมนตรีบาห์เรน Shaikh Salman bin Khalifa Al-Khalifa ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีบาห์เรน นางสาว Faeqa bint Saeed Al-Saleh รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบาห์เรน นาย Sameer Nass ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมบาห์เรน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีบาห์เรนได้ทอดพระเนตรการแสดงวัฒนธรรมไทยและการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทยร่วมสมัย รวมทั้งชมสินค้าไทยที่มาแสดงในงานอย่างทั่วถึง อนึ่ง เมื่อช่วงเช้าวันเดียวกัน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้นำคณะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงวัฒนธรรม
เข้าเฝ้าฯ นายกรัฐมนตรีบาห์เรน ณ พระราชวังกุไดบิยา และได้นำคณะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบหารือกับ Shaikh Khalid bin Ahmed bin Mohammed Al-Khalifa รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบาห์เรนที่กระทรวงการต่างประเทศบาห์เรนด้วย

โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในภารกิจด้านการทูตวัฒนธรรมของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการอนุรักษ์ผ้าไทย และเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์อันดีงามของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยการสร้างความนิยมไทยผ่านการแสดงแฟชั่นโชว์ร่วมสมัย นิทรรศการ Thai Textiles: the Touch of Thai การแสดงทางวัฒนธรรม และการแสดงดนตรีสากล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับประชาชน รวมทั้งส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในด้านต่าง ๆ ในระยะยาว ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวต่อไป