ข่าวสารนิเทศ : งาน MFA CEO Forum with Indorama Ventures ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : งาน MFA CEO Forum with Indorama Ventures

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดจัดงาน MFA CEO Forum ครั้งที่ ๑๗ ภายใต้หัวข้อ “MFA CEO Forum with Indorama Ventures : The World-class Chemical Company, Great Products For Society” ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจากนายอาลก โลเฮีย (Aloke Lohia) Group Chief Executive Officer บริษัท Indorama Ventures จำกัด (มหาชน) เป็นองค์ปาฐก เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และการก้าวไปเบื้องหน้าของบริษัทฯ 
 
บริษัท Indorama Ventures เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเส้นใยที่เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนได้ทำงานร่วมกับผู้บริโภคเพื่อพัฒนานวัตกรรมรักษ์โลกที่ตอบโจทย์ทั้งธุรกิจและสังคมอย่างลงตัว สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN’s Sustainable Development Goals – SDGs)  
 
งาน MFA CEO Forum เป็นเวทีพิเศษ จัดขึ้นโดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นมา เพื่อเป็นโอกาสให้บริษัทชั้นนำของประเทศได้เป็นที่รู้จักของเอกอัครราชทูตและคณะทูตานุทูตต่างประเทศที่ประจำการในประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานด้านเศรษฐกิจต่างชาติในประเทศไทยด้วย งานฯ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “บทบาทของเอกชนในประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดงานมาแล้ว ๑๖ ครั้ง มีผู้บริหารระดับสูงจากเครือบริษัทชั้นนำของไทยและต่างประเทศให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก อาทิ เครือเจริญโภคภัณฑ์ สยามพิวรรธน์ ปตท. อิตัลไทย ไมเนอร์ กรุ๊ป อาลีบาบา แอร์บัส เซ็นทรัลกรุ๊ป กลุ่มอมตะ ไทยเบฟเวอเรจ บ้านปู ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นต้น
 
อนึ่ง งาน MFA CEO Forum ไม่เพียงช่วยส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของภาคเอกชนไทยกับนานาประเทศ ผ่านการเปิดโอกาสการสร้างเครือข่ายและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจของเอกชนไทยกับต่างประเทศ แต่ยังเป็นเวทีสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนไทยที่จะร่วมกันเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในสายตาชาวต่างประเทศตามแนวทางการทูตเชิงเศรษฐกิจ (Economic Diplomacy) ของกระทรวงการต่างประเทศอีกด้วย