ข่าวเด่น : ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – เวียดนาม ครั้งที่ ๓ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – เวียดนาม ครั้งที่ ๓

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายฝ่าม บิ่งห์ มิงห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม ได้เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - เวียดนาม (Joint Commission on Bilateral Cooperation - JCBC) ครั้งที่ ๓ ที่กรุงเทพฯ โดยมีการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย - เวียดนาม (Foreign Ministers’ Retreat) ซึ่งเป็นการหารือระดับสูงในบรรยากาศฉันมิตรและเป็นกันเองก่อนการประชุมดังกล่าว

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ไทย - เวียดนามระยะที่ ๒ เป็นเวลา ๕ ปี ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย - เวียดนามระหว่างปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ โดยมุ่งยกระดับความสัมพันธ์ไทย - เวียดนาม เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง (Strengthened Strategic Partnership) เพื่อร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตของอนุภูมิภาคและภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือต่าง ๆ เช่น ACMECS และ GMS

ไทยและเวียดนามจะร่วมกันพัฒนาความเชื่อมโยงทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศระหว่างกันและกับประเทศในอนุภูมิภาคเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้การค้าและการท่องเที่ยวขยายตัวมากขึ้น และทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายการเพิ่มมูลค่าการค้าเป็น ๒๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี ๒๕๖๓ จากปัจจุบันที่มีมูลค่าจำนวน ๑๘,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ แล้ว รวมทั้งจะขยายความร่วมมือในการส่งออก - นำเข้าสินค้าเกษตร ลดอุปสรรคทางการค้า และอำนวยความสะดวกในการส่งออกรถยนต์ระหว่างกัน โดยเวียดนามจะพิจารณาเรื่องการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ของไทยเปิดสาขาเพิ่มเติมในเวียดนาม นอกจากนี้ เวียดนามยังแสดงความสนใจที่จะลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC และรับจะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนไทยในเวียดนาม

ในการประชุมครั้งนี้ ไทยและเวียดนามได้ย้ำส่งเสริมการขยายความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างกัน โดยรัฐบาลไทยได้เห็นชอบให้เพิ่มประเภทงานให้แรงงานเวียดนามเข้ามาทำงานในไทยในสาขาที่ไทยขาดแคลน โดยจะเป็นไปตามกฎระเบียบของไทย และไทยได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเวียดนามและประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งไทยได้รับการปลดใบเหลืองจากสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒

นอกจากการส่งเสริมความร่วมมือในรูปแบบทวิภาคีแล้ว ไทยและเวียดนามในฐานะประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ยังเห็นพ้องที่จะร่วมกันสร้างความต่อเนื่องของความร่วมมือและส่งเสริมบทบาทอาเซียนให้โดดเด่นยิ่งขึ้นในเวทีโลกต่อไป โดยในโอกาสนี้ เวียดนามได้ตอบรับจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย - เวียดนามอย่างไม่เป็นทางการครั้งที่ ๔ ภายในปีนี้ด้วย