ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๔ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๔

เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยือนแขวงหลวงพระบาง สปป. ลาว เพื่อนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง (Mekong – Lancang Cooperation – MCL) ครั้งที่ ๔ 
 
การประชุมฯ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิก ๖ ประเทศ เข้าร่วม ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว และมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะประธานร่วม รวมถึง รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศเมียนมา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย   
 
ที่ประชุมได้ร่วมกันทบทวนความคืบหน้าและกำหนดทิศทางความร่วมมือในอนาคต และได้รับรองแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชน (Joint Press Communiqué) โดยที่ประชุมได้เห็นชอบหัวข้อ “Enhancing Partnership for Shared Prosperity” ซึ่งจะเป็นหัวข้อการประชุมผู้นำ MLC ครั้งที่ ๓  และเพลงของ MLC “Lancang and Mekong, A River of Friendship” รวมทั้งรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๒๒) ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา 
 
สำหรับการกำหนดทิศทางความร่วมมือในอนาคต ที่ประชุมได้รับทราบข้อเสนอของจีน ๖ เรื่อง ได้แก่ (๑) ข้อเสนอการจัดตั้งระเบียงการพัฒนาเศรษฐกิจแม่โขง - ล้านช้าง (Lancang - Mekong Economic Development Belt) ผ่านการส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติ โดยให้เป็นการดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป (๒) การส่งเสริมความร่วมมือด้านศักยภาพการผลิต (๓) การส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรม (๔) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๕) ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (๖) การส่งเสริมการมีส่วนร่วม (openness and Inclusiveness) ซึ่งจีนประสงค์จะขยายความร่วมมือไปสู่สาขาอื่น ๆ อาทิ การศึกษา ศุลกากร สุขภาพ และเยาวชน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท้องถื่น พร้อมทั้งรับทราบว่าหน่วยงานท้องถิ่นของจีน อาทิ เมืองเซินเจิ้น ยูนนาน และกว่างซี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้ MLC มากขึ้น นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นพ้องที่จะส่งเสริมให้ MLC ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์การพัฒนาแห่งชาติของแต่ละประเทศสมาชิก รวมทั้งกลไกความร่วมมือในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค เช่น ACMECS ASEAN GMS และ MRC
 
ในโอกาสการเข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้พบหารือทวิภาคีกับนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงในภูมิภาค