ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดีย

          เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดีย เพื่อหารือข้อราชการกับนางศุษมา สวราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ในการกำหนดเป้าหมายและแผนการส่งเสริมความสัมพันธ์ภายใต้กรอบอาเซียน - อินเดีย เนื่องจากไทยดำรงตำแหน่งประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน - อินเดีย วาระปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ในขณะนี้ และจะเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเห็นว่า หัวข้อการเป็นประธานอาเซียนของไทย “Advancing Partnership for Sustainability” มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย - อินเดีย และอาเซียน - อินเดีย ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงประเด็นที่ควรให้ความสำคัญในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน - อินเดียและประธานอาเซียน โดยไทยมุ่งผลักดันประเด็นสำคัญต่าง ๆ ดังนี้ (๑) การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกับอินเดียในทุกรูปแบบทั้งทางบก ทะเล และอากาศ โดยเฉพาะการผลักดันโครงการถนนสามฝ่ายอินเดีย - เมียนมา - ไทย ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๒ (๒) การขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนของทั้งสองฝ่าย และการผลักดันการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP) ให้บรรลุข้อสรุปในปี ๒๕๖๒ และ (๓) การส่งเสริมความร่วมมือทางทะเลระหว่างอาเซียน - อินเดีย
          ในส่วนของความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย - อินเดีย ฝ่ายอินเดียยินดีที่การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และยินดีที่นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศมีโอกาสได้พบหารือกันในหลายโอกาส นอกจากนี้ อินเดียยังแสดงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย - อินเดีย ครั้งที่ ๘ ด้วย สำหรับความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคและระดับภูมิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเชิญชวนให้อินเดียร่วมเป็นประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy - ACMECS) และส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอื่น ๆ อาทิ ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation - BIMSTEC) สมาคมแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association - IORA) นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ในมิติอื่น ๆ อาทิ เศรษฐกิจ ความมั่นคง 
          ในโอกาสนี้ พลเอก วิเจย์ กูมาร์ ซิงห์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและคณะด้วย