ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและคณะ ศึกษาดูงานโครงการที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและคณะ ศึกษาดูงานโครงการที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

           เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ที่จังหวัดเชียงราย ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม. สัญจร) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ โดยมีนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในกระทรวงฯ อาทิ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและคณะได้ไปศึกษาดูงานโครงการที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในโครงการ "ขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste)" ใน ๒ โครงการ ได้แก่

           (๑) โครงการการจัดการขยะในชุมชน หมู่บ้านโพธนาราม” หมู่ที่ 8 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน โครงการดังกล่าวเน้นส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้จักการคัดแยกและจัดการขยะอย่างเหมาะสม ในรูปแบบของธนาคารขยะรีไซเคิล บ้านโพธนาราม จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ อย่างน้อย ๔ ประเภท คือ ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป และขยะอันตราย โดยมีการนำภูมิปัญญาและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะอินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็น “เสวียนแบบต่าง ๆ หรือ ถังกรีนโคน (Green Cone)” สำหรับย่อยสลายขยะอินทรีย์ในครัวเรือน การนำขยะอินทรีย์มาทำปุ๋ยหมัก การนำขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วมาทำแจกันดอกไม้ หรือโคมไฟ เพื่อเพิ่มมูลค่า และเป็นรายได้เสริมของคนในชุมชนบ้านโพธนาราม ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับมั่งมีศรีสุขในปี ๒๕๕๗ 

           (๒) โครงการแนวคิดร้านศูนย์บาท ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน โครงการดังกล่าวเป็นแนวคิดในการจัดการขยะด้วยหลัก 3 R ได้แก่ Reduce (ลดการใช้) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) เพื่อดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะและวัสดุรีไซเคิลตั้งแต่ต้นทาง ใช้เศรษฐกิจนำลดค่าครองชีพ สร้างประโยชน์และเพิ่มมูลค่าอย่างเป็นรูปธรรม ลูกค้าหรือสมาชิกสามารถนำวัสดุรีไซเคิลมาใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค และการบริการจากร้านเครือข่ายต่าง ๆ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้รับการตอบรับจากสังคมและขยายผลไปยังเครือข่ายศาสนสถาน สถานศึกษา ชุมชน อย่างกว้างขวาง และยังเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนในทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งเป็นตัวอย่างความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม (การบรรลุข้อที่ 13 ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ) และสามารถใช้เป็นต้นแบบแก่ต่างประเทศในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้

           อนึ่ง กระทรวงการต่างประเทศมีนโยบายเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs Partnership) ของสหประชาชาติ โดยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศที่จะช่วยสนับสนุนการกระชับความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีของไทยกับนานาชาติ และส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยและยกสถานะไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ