ข่าวเด่น : สารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : สารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี

      เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีสารแสดงความยินดี ดังนี้

๑.สารจากนายกรัฐมนตรี

      ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีมีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ก่อนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ โดยเมื่อ ๖๘ ปีที่แล้ว ทหารไทยและทหารสาธารณรัฐเกาหลี ได้ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กัน เพื่อรักษาสันติภาพและอิสรภาพบนคาบสมุทรเกาหลี จากนั้นทั้งสองประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น ทำให้มิตรภาพที่ใกล้ชิดได้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นจากความร่วมมือด้านความมั่นคงได้พัฒนายกระดับเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน ซึ่งความร่วมมือทวิภาคีที่ไทยและสาธารณรัฐเกาหลีได้ร่วมกันผลักดันได้ขยายตัวไปในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งด้วยความใกล้ชิดที่มีระหว่างกันมายาวนาน ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลีมีความมั่นคงราบรื่นมาโดยตลอดในทุกระดับ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะภาคประชาชนที่มีการไปมาหาสู่กันอย่างสม่ำเสมอ นับเป็นรากฐานสำคัญที่เข้มแข็งในการเสริมสร้างและกระชับความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

      เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี ผมในนามรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทย ขอส่งความปรารถนาดีมายังรัฐบาลและประชาชนชาวสาธารณรัฐเกาหลีทุกคน ผมเชื่อมั่นว่าทั้งสองประเทศจะเป็นพันธมิตรใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในทุกระดับ ทั้งทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระดับโลก เพื่อสร้างสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

                                                       พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
                                                                 นายกรัฐมนตรี

 

 

๒. สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

      วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นวันครบรอบ ๖๐ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี โดยตลอด ๖๐ ปีที่ผ่านมาทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรและราบรื่นในทุกด้าน และได้พัฒนายกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่ทั้งสองฝ่ายจะเกื้อหนุนกันและกันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ

      ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเกาหลีมีความร่วมมือระหว่างกันอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งในระดับทวิภาคี ซึ่งรัฐบาลของทั้งสองประเทศต่างพยายามเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมุ่งมั่นกระตุ้นการค้าและการลงทุน เพื่อให้บรรลุศักยภาพความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่มีระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น และในระดับพหุภาคี สาธารณรัฐเกาหลีในฐานะคู่เจรจาของอาเซียนได้ร่วมกับไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาคมอาเซียนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งได้ร่วมกันขยายความร่วมมือทั้ง ๓ เสาด้วย ปัจจุบันไทยยินดีที่สาธารณรัฐเกาหลีดำเนินนโยบาย New Southern Policy ซึ่งจะเอื้อต่อการขยายความร่วมมือกับไทยและอาเซียนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความร่วมมือด้านความเชื่อมโยง ความร่วมมือด้านการพัฒนา ความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ตลอดจนความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ที่จะเป็นการเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลก อีกทั้งในปี ๒๕๖๒ ที่ไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ไทยก็พร้อมที่จะร่วมมือกับสาธารณรัฐเกาหลีอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ร่วมกัน

      เป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งที่ระดับประชาชนของทั้งสองประเทศมีความผูกพันใกล้ชิด ประชาชนชาวไทยมีความรู้สึกสนิทสนมใกล้ชิดกับชาวเกาหลีผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาภาษาเกาหลี การท่องเที่ยว วัฒนธรรม ดนตรี K-Pop ภาพยนตร์ ภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ ส่วนชาวเกาหลีก็รู้จักคุ้นเคยกับไทยอย่างดีจากการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ระดับประชาชนที่ใกล้ชิดและเป็นมิตรยิ่งนี้จะเป็นรากฐานสำคัญของความร่วมมือด้านอื่น ๆ ระหว่างสองประเทศต่อไปในอนาคต

      ในโอกาสที่ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้ดำเนินมาจนครบ ๖๐ ปีในปีนี้ ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังชาวเกาหลีทุกคนและมั่นใจอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะร่วมมือกับสาธารณรัฐเกาหลีในการเสริมสร้างความร่วมมือในมิติใหม่ ๆ เพื่อมุ่งหน้าสู่อนาคตที่รุ่งเรืองและพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันตลอดไป


                                                       นายดอน ปรมัตถ์วินัย
                                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ