ข่าวเด่น : สารแสดงความยินดีระหว่างนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาแห่งรัฐ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เมียนมา ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : สารแสดงความยินดีระหว่างนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาแห่งรัฐ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เมียนมา

Message 
from His Excellency General Prayut Chan-o-cha (Ret.), 
Prime Minister of the Kingdom of Thailand, 
to Her Excellency Daw Aung San Suu Kyi,
 State Counsellor of the Republic of the Union of Myanmar, 
on the Occasion of the 70th Anniversary of the Diplomatic Relations 
between Thailand and Myanmar
(24 August 2018)
                               
As this year marks the auspicious occasion of the 70th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the Kingdom of Thailand and the Republic of the Union of Myanmar, I have the honour to extend my warmest congratulations and best wishes to Your Excellency and, through you, to the people of Myanmar. 
 
For the past seventy years, the unique relationship between Thailand and Myanmar has been defined by an overriding commitment to good neighbourliness, understanding and shared objectives, as well as the longstanding friendship between our peoples. This foundation of cooperation and goodwill towards each other has allowed our countries to overcome various challenges and move forward together as “Natural Strategic Partners”, with deep-rooted connections in all areas and a firm commitment to an even stronger partnership that will be beneficial for our peoples and indeed, the region.
 
To mark this milestone, I have further the honour to reassure Your Excellency of the Royal Thai Government’s commitment to working closely with the Government of the Republic of the Union of Myanmar to promote development, progress, and prosperity for our two countries, as well as for ASEAN and the region. Furthermore, I take this opportunity to express my sincere appreciation to the Government of the Republic of the Union of Myanmar and the people of Myanmar, for entrusting in and promoting a most cordial and constructive relationship with the Kingdom of Thailand. 
 
*      *      *      *      *
-คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ-
ข้อความสารจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ถึงนางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เมียนมา 
(๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑)
 
โดยที่ปีนี้เป็นปีเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ข้าพเจ้าถือเป็นเกียรติที่จะแสดงความยินดีและนำความปรารถนาดีมายังท่านและผ่านท่านไปยังประชาชนเมียนมา
 
ตลอด ๗๐ ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์อันเป็นเอกลักษณ์ระหว่างไทยกับเมียนมากำหนดโดยเจตนารมณ์ที่แท้จริงของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดี ความเข้าใจ และการมีเป้าหมายร่วมกัน ตลอดจนมิตรภาพที่ยาวนานระหว่างประชาชนของสองประเทศ  และด้วยรากฐานของความร่วมมือและไมตรีจิตระหว่างกันนี้ทำให้ประเทศของเราทั้งสองสามารถผ่านพ้นความท้าทายต่างๆ ร่วมกันและพัฒนาไปด้วยกันสู่การเป็น “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ” ที่มีความเชื่อมโยงซึ่งหยั่งรากลึกในทุกสาขา รวมทั้งมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะเสริมสร้าง ความเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและภูมิภาคของเราอย่างแท้จริง
 
เพื่อฉลองโอกาสที่สำคัญยิ่งนี้ ข้าพเจ้าถือเป็นเกียรติที่จะยืนยันเจตนารมณ์ของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อส่งเสริมการพัฒนา ความเจริญก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองประเทศรวมทั้งอาเซียนและภูมิภาคของเรา ข้าพเจ้าจึงขอใช้โอกาสนี้แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและประชาชนเมียนมาที่ให้ความไว้วางใจและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์และใกล้ชิดยิ่งกับราชอาณาจักรไทย
 
*     *     *     *     *
 
Message 
from Her Excellency Daw Aung San Suu Kyi,
State Counsellor of the Republic of the Union of Myanmar, 
to His Excellency General Prayut Chan-o-cha (Ret.), 
Prime Minister of the Kingdom of Thailand, 
on the Occasion of the 70th Anniversary of the Diplomatic Relations 
between Thailand and Myanmar
(24 August 2018)
 
On the auspicious occasion of the 70th Anniversary of the establishment of diplomatic relations between the Republic of the Union of Myanmar and the Kingdom of Thailand, on behalf of the government and people of Myanmar and myself, I have the honour to extend to Your Excellency and, through you, to the government and people of the Kingdom of Thailand our warmest congratulations and best wishes for their continued progress and prosperity.
 
Myanmar and Thailand are not only close neighbours sharing a long border and cultural affinities, but also fellow members of the ASEAN family with common aspirations. Over the past 70 years, Myanmar and Thailand have enjoyed friendly relations based on good neighbourliness and the principles of peaceful coexistence and have cooperated in many areas which bring mutual benefit to our peoples. 
 
Through the frequent exchange of high level visits and building of personal friendship between the leaders, the existing friendly relations between our two countries have further advanced to a natural strategic partnership over the years. Myanmar and Thailand are also working together within various sub-regional frameworks for the peace and prosperity of our region, and helping each other in times of need. I firmly believe that the bonds of friendship and trade and economic cooperation between our two countries will continue to flourish in the coming years. 
 
I would like to take this opportunity of this auspicious occasion to convey my best wishes for your good health and happiness and for the continued progress and prosperity of the Kingdom of Thailand and its people. 
 
*      *      *      *      *
 
-คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ-
ข้อความสารจากนางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
ถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เมียนมา 
(๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑)
 
ในโอกาสพิเศษครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมากับราชอาณาจักรไทย ในนามของรัฐบาลและประชาชนเมียนมาและตัวข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าถือเป็นเกียรติที่จะแสดงความยินดีและนำความปรารถนาดีมายังท่านและผ่านท่านไปยังรัฐบาล และประชาชนไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองสืบไป
 
เมียนมากับไทยไม่ใช่เป็นเพียงเพื่อนบ้านใกล้ชิดที่มีพรมแดนร่วมกันเป็นระยะทางยาวและมีความคล้ายคลึงกันทางวัฒนธรรม หากแต่ยังเป็นเพื่อนสมาชิกในครอบครัวอาเซียนที่มีเป้าหมายร่วมกัน ตลอด ๗๐ ปีที่ผ่านมา เมียนมากับไทยมีความสัมพันธ์ฉันมิตรบนพื้นฐานของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ พร้อมทั้งร่วมมือกันในหลายสาขาอันนำมาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนของเรา
 
การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง กอปรกับการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างผู้นำทำให้ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศทั้งสองของเราพัฒนาไปสู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เมียนมากับไทยมีความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคต่างๆ เพื่อมุ่งสร้างสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองให้กับภูมิภาคของเรา รวมทั้งช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเวลาที่ต้องการ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งสองของเราจะเจริญงอกงามต่อไปในอนาคต 
 
ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ส่งความปรารถนาดีมายังราชอาณาจักรไทยและประชาชนไทยให้มีสุขภาพดี มีความสุข มีความก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรืองสืบไป
 
*     *     *     *     *