ข่าวเด่น : การประชุมคณะกรรมการระดับชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) ครั้งที่ ๘ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : การประชุมคณะกรรมการระดับชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) ครั้งที่ ๘

          เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ ๘     ณ ทำเนียบรัฐบาล 
          ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการเตรียมการของคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการจัดการประชุมฯ ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านสารัตถะ ด้านพิธีการและอำนวยความสะดวก ด้านความปลอดภัยและจราจร ด้านประชาสัมพันธ์ และด้านอำนวยการ โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายเตรียมการจัดการประชุมให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเน้นความร่วมมือที่ให้ผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการส่งเสริม “ความเชื่อมโยง” (Connectivity) ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East-West Economic Corridor) และแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor) เพื่อเชื่อมอนุภูมิภาคเข้ากับเศรษฐกิจโลก
          นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบกำหนดการการประชุมผู้นำฯ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ และกิจกรรมคู่ขนานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ACMECS Business Forum และ ACMECS CEO Forum ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้แทนภาครัฐและเอกชนของประเทศสมาชิก รวมทั้งเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และเสริมสร้างเครือข่ายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศและที่ประชุมยังให้ความสำคัญกับการติดตามผลการดำเนินงานของสาขาความร่วมมือต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมภายหลังการประชุมผู้นำฯ โดยมีกลไกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล รวมทั้งได้หารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ผลลัพธ์การประชุมผู้นำฯ โดยเน้นประโยชน์ที่ไทยและอนุภูมิภาคจะได้รับ 
           การประชุมผู้นำ ACMECS ในครั้งนี้จะมีการรับรองแผนแม่บท ACMECS (ACMECS Master Plan) ซึ่งเน้นความเชื่อมโยง ๓ เสา ได้แก่ (๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๒) ด้านกฎระเบียบและความร่วมมือทางการเงิน และ (๓) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นแนวทางในการหารือกับหุ้นส่วนการพัฒนา (Development Partner) ในอนาคต นอกจากนี้ จะมีการหารือเกี่ยวกับแนวคิดการจัดตั้งกองทุน ACMECS เพื่อระดมทุนสำหรับการพัฒนาโครงการภายใต้แผนแม่บท ACMECS อีกด้วย
          อนึ่ง ไทยเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง ACMECS เมื่อปี ๒๕๔๖ ประกอบด้วยประเทศสมาชิก ๕ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย โดยมีการประชุมผู้นำ ACMECS แล้ว ๗ ครั้ง และไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวแล้ว ๑ ครั้ง เมื่อปี ๒๕๔๘ ที่กรุงเทพมหานคร