ข่าวเด่น : การประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ ๓ (The 3rd Mekong River Commission Summit) ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : การประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ ๓ (The 3rd Mekong River Commission Summit)

ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กำหนดร่วมคณะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ ๓ (The 3rd Mekong River Commission Summit) ซึ่งกัมพูชาร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission - MRC) จัดขึ้น ณ จังหวัดเสียมราฐ กัมพูชา โดยมีนายกรัฐมนตรีประเทศสมาชิกกรรมาธิการแม่น้ำโขง ๔ ประเทศ (กัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม) ผู้แทนประเทศคู่เจรจา ได้แก่ รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรน้ำจีน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมียนมา และผู้แทนระดับสูงของหุ้นส่วนการพัฒนา (ออสเตรเลีย เบลเยียม สหภาพยุโรป ฝรั่งเศส เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น โมร็อกโก ธนาคารโลก UNDP และ International Union for Conservation of Nature) เข้าร่วมด้วย
 
การประชุมฯ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Enhancing Joint Efforts and Partnerships towards Achievement of the Sustainable Development Goals in the Mekong River Basin" โดยที่ประชุมฯ จะรับรองรับรองปฏิญญาเสียมราฐ (Siem Reap Declaration) ซึ่งเน้นย้ำการดำเนินการตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง พ.ศ. ๒๕๓๕ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงในการพัฒนาลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการใช้น้ำจากแม่น้ำโขงอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม ดูแลทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม ทั้งนี้ ภายใต้บริบทของความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs)
 
ในระหว่างการประชุม นายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบหารือกับสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โดยทั้งสองฝ่ายจะได้หารือในประเด็นความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ และการคมนาคม
 
อนึ่ง คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงก่อตั้งขึ้นภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง พ.ศ. ๒๕๓๕ (Agreement on the Co-operation for the Sustainable Development of the Mekong River Basis 1995) และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม การจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีผลเสียที่เป็นอันตรายต่อทรัพยากรน้ำน้อยที่สุด การพัฒนาอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในลุ่มน้ำโขง  โดยการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่างจัดขึ้นเป็นประจำทุก ๔ ปี โดยไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งแรกระหว่างวันที่ ๔ - ๕ เมษายน ๒๕๕๓ ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์