ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับ ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงและรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป กรรมาธิการยุโรปด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนา และกรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อม กิจการทะเลและประมง ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับ ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงและรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป กรรมาธิการยุโรปด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนา และกรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อม กิจการทะเลและประมง

เมื่อวันที่ ๕ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือกับนางเฟเดอรีกา โมเกรินิ ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงและรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป นายเนเว็น มิมิช่า กรรมาธิการยุโรปด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนา และนายเคอเมนู เวลลา กรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อม กิจการทะเลและประมง ที่สำนักงานคณะกรรมาธิการยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส์ การพบหารือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปภายหลังการออกข้อมติของคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปต่อประเทศไทยเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และติดตามประเด็นความร่วมมือในด้านการพัฒนาและด้านการประมง รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคร่วมกัน
 
ระหว่างการหารือกับนางโมเกรินีฯ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงพัฒนาการความสัมพันธ์ไทย – สหภาพยุโรป โดยเห็นพ้องถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงข้อมติของสหภาพยุโรปต่อประเทศไทยที่ได้ช่วยส่งเสริมให้มีการกลับมามีปฏิสัมพันธ์ระดับการเมืองระหว่างกัน ซึ่งนางโมเกรินิฯ ย้ำถึงความสำคัญของไทยในฐานะหุ้นส่วนที่สำคัญของสหภาพยุโรป ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้อธิบายถึงพัฒนาการด้านการเมืองของไทย ตลอดจนการกำหนดวันเลือกตั้ง และย้ำถึงการดำเนินการอย่างต่อเนื่องของไทยในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาค ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หยิบยกประเด็นการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS Summit) ในปีนี้ และย้ำถึงการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นลำดับต้นในประเด็นสถานการณ์ในรัฐยะไข่ 
 
ในวันเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับนายมิมิช่าฯ โดยทั้งสองฝ่ายยินดีที่อาเซียนและสหภาพยุโรปเห็นชอบที่จะจัดทำแผนงานความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงข้อริเริ่มในการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการหารือและการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งสำหรับการขยายความร่วมมือไตรภาคี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำถึงการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs Partnership) และเชิญชวนให้สหภาพยุโรปพิจารณาร่วมมือกับไทยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในประเทศที่สาม ซึ่งฝ่ายสหภาพยุโรปตระหนักถึงบทบาทของไทยในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในภูมิภาค และในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน – สหภาพยุโรป 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับนายเวลลาฯ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ การหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ โดยฝ่ายสหภาพยุโรปได้รับทราบถึงพัฒนาการและความมุ่งมั่นอย่างจริงจังของไทยในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายและปฏิรูปด้านการประมงทั้งระบบ โดยความมุ่งมั่นดังกล่าวน่าจะส่งผลดีต่อสถานการณ์ด้านการประมงของไทย นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความตั้งใจที่จะร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือด้านประมงในอาเซียนต่อไปด้วย