ข่าวเด่น : กษัตริย์กัมพูชาทรงวางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : กษัตริย์กัมพูชาทรงวางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

 เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระมหาวีรกษัตริยาณี นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดา ไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เพื่อทรงวางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยนายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

 จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังห้องรับรองและมีพระราชกระแสรับสั่งกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ โดยทรงแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช