ข่าวเด่น : การประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม BRICS และกรอบความร่วมมือ BIMSTEC ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : การประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม BRICS และกรอบความร่วมมือ BIMSTEC

          เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล  ผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม BRICS และกรอบความร่วมมือ BIMSTEC (BIMSTEC Outreach at BRICS Summit 2016) ที่รัฐกัว สาธารณรัฐอินเดีย โดยการประชุมดังกล่าว เป็นการรวมตัวกันของผู้นำและผู้แทนจำนวน ๑๑ ประเทศ ประกอบด้วย (๑) กลุ่มประเทศ BRICS มีสมาชิกจำนวน ๕ ประเทศ ได้แก่ บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และ
แอฟริกาใต้ และ (๒) กรอบความร่วมมือ BIMSTEC มีสมาชิกจำนวน ๗ ประเทศ ได้แก่ อินเดีย บังกลาเทศ เนปาล ภูฏาน ศรีลังกา เมียนมา และไทย ก่อนเริ่มการประชุม ที่ประชุมได้ร่วมกันยืนไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เป็นเวลา ๑ นาที

          ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ได้กล่าวถ้อยแถลงยืนยันพันธกรณีของไทยต่อการมีบทบาทที่สร้างสรรค์และผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในกรอบ BIMSTEC โดยเฉพาะด้านค้าการลงทุน ความเชื่อมโยงทั้งในระดับประชาชน (การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม) และการคมนาคม นอกจากนี้ ไทยยังแสดงให้เห็นถึงพลวัตของเอเชียที่กำลังเจริญเติบโตและก้าวมาเป็นกำลังสำคัญในประชาคมโลก รวมทั้งนโยบายด้านการต่างประเทศของไทยในการเป็นสะพานเชื่อมกลุ่มต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ของประเทศกำลังพัฒนา อาทิ การเชื่อมระหว่างกลุ่ม ๒๐ กับ กลุ่ม ๗๗ ในการเข้าร่วมการประชุมกลุ่ม ๒๐ และการจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD Summit) ครั้งที่ ๒