ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง หัวข้อ “การต่อสู้กับเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง หัวข้อ “การต่อสู้กับเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง ในหัวข้อ ‘การต่อสู้กับเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน’ (High-level Video Conference on Belt and Road International Cooperation: Combating COVID-19 with Solidarity) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ตามคำเชิญของรัฐบาลจีน โดยกล่าวถึงการดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างระมัดระวัง ส่งผลให้ไทยควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อได้ดี และเน้นย้ำความสำคัญของความมั่นคงของมนุษย์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรับมือกับโรคโควิด-๑๙ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาวัคซีนให้ประชาชนเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน 
 
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมระดับสูงผ่านระบบการประชุมทางไกลว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง: การต่อสู้กับเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตามคำเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานการประชุม และมีผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization - WHO) ผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program - UNDP) และผู้แทนระดับสูงจากประเทศภายใต้ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative - BRI) รวม ๒๖ ประเทศเข้าร่วมด้วย
 
จีนย้ำความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือพหุภาคีภายใต้ BRI เพื่อลดผลกระทบจากการระบาดของโควิด-๑๙ และให้ความสำคัญกับการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาทั้งด้านสาธารณสุขและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ อาทิ การพัฒนาวัคซีนและเวชภัณฑ์ การสานต่อการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ในการรักษาห่วงโซ่การผลิตโลก ตลอดจนการจัดตั้งช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายสินค้าและประชาชน รวมถึงความร่วมมือด้านนวัตกรรม เศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า ไทยได้ดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างจริงจังและระมัดระวัง ซึ่งส่งผลให้ไทยสามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อได้อย่างดี โดยไม่พบการติดเชื้อภายในประเทศในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ไทยพร้อมจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยเฉพาะในเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและระบบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ไทยได้รับการจัดอันดับที่สูงเมื่อเทียบกับหลาย ๆ ประเทศ สำหรับก้าวต่อไปในอนาคต ไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อพัฒนาวัคซีน และสนับสนุนให้ประชาชน ไม่ว่าจะยากดีมีจน สามารถเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียมกัน ไทยเห็นว่าความมั่นคงของมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพร้อมจะร่วมมือกับทุกประเทศเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร ทั้งนี้ ทุกฝ่ายจำเป็นต้องร่วมกันสร้างบรรยากาศที่สร้างสรรค์ สร้างสันติภาพ และความไว้เนื้อเชื่อใจกัน โดยหลีกเลี่ยงการแบ่งแยกและความเป็นชาตินิยม เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริง (win-win cooperation) โดยในประเด็นนี้ นายหวัง อี้ ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมวิสัยทัศน์ของไทยด้วย
 
ผู้เข้าร่วมอื่น ๆ รวมทั้งผู้อำนวยการใหญ่ WHO และผู้บริหารสูงสุด UNDP ต่างแสดงความเห็นที่สอดคล้องกันในเรื่องการสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบสาธารณสุข การบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การเข้าถึงวัคซีนและเวชภัณฑ์อย่างเท่าเทียมกัน และการส่งเสริมความร่วมมือพหุภาคี ตลอดจนการสานต่อโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงและรักษาห่วงโซ่การผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก อาทิ การพักการชำระหนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
ที่ประชุมฯ ได้ร่วมรับรองถ้อยแถลงร่วมของการประชุมฯ ซึ่งจะส่งเสริมความร่วมมือใน ๔ ด้าน ได้แก่ การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การพัฒนาความเชื่อมโยงโครงการที่มีคุณภาพสูงและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายคนและสินค้า การส่งเสริมการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ และการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม อาทิ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจตามเส้นทาง BRI