ข่าวเด่น : การหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียผ่านระบบการประชุมทางไกล ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : การหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียผ่านระบบการประชุมทางไกล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย สองฝ่ายยินดีกับอัตราผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่ลดลงในทั้งสองประเทศและจะร่วมมือใกล้ชิดต่อไปเพื่อช่วยเหลือประชาชนสองฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ รวมทั้งแลกเปลี่ยนทรรศนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมความเชื่อมโยงไทย-มาเลเซีย และความร่วมมือในกรอบอาเซียนและเอเปค
 
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือกับดาโตะ ซรี ฮิชามมุดดิน บิน ตุน ฮุสเซน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย ผ่านระบบการประชุมทางวีดิทัศน์ (VDO Conference) โดยทั้งสองฝ่ายได้ติดตามผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ และแลกเปลี่ยนทรรศนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมความร่วมมือภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การส่งเสริมความเชื่อมโยงไทย – มาเลเซีย และความร่วมมือในกรอบอาเซียนและเอเปค
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองฝ่ายยินดีกับอัตราผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในทั้งสองประเทศ และเห็นพ้องกันว่าความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างทั้งสองฝ่ายมีความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลือคนชาติที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และการรักษาความต่อเนื่องในห่วงโซ่การผลิต การขนส่งสินค้าและการค้าข้ามพรมแดน