ข่าวเด่น : นายกรัฐมนตรีหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีอินเดียเกี่ยวกับความร่วมมือภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : นายกรัฐมนตรีหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีอินเดียเกี่ยวกับความร่วมมือภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายนเรนทร โมที นายกรัฐมนตรีอินเดียได้โทรศัพท์มาหารือกับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับความร่วมมือภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ โดยทั้งสองฝ่ายพร้อมร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและส่งเสริมความร่วมมือกันในมิติต่าง ๆ ในฐานะมิตรประเทศที่ใกล้ชิด
 
นายกรัฐมนตรีอินเดียชื่นชมรัฐบาลไทยที่สามารถรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ ได้เป็นอย่างดี ขณะที่นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่ารัฐบาลอินเดียจะสามารถบริหารจัดการและก้าวข้ามวิกฤตดังกล่าวได้เช่นกัน ทั้งสองฝ่ายขอบคุณสำหรับการดูแลคนชาติของตนที่ตกค้างในประเทศของแต่ละฝ่าย ที่ผ่านมา รัฐบาลอินเดียได้อำนวยความสะดวกการอพยพคนไทยกลับจากพื้นที่ต่าง ๆ ของอินเดียด้วยดี โดยฝ่ายไทยได้ขอความร่วมมือจากฝ่ายอินเดียสำหรับการอพยพในช่วงต่อไปด้วย นอกจากนี้ อินเดียพร้อมจะสนับสนุนการส่งออกยาและเวชภัณฑ์โดยเฉพาะยาไฮดรอกซีคลอโรควิน (Hydroxychloroquine) ให้แก่ไทยตามคำขอ ผู้นำทั้งสองเห็นพ้องที่ร่วมมือกันในด้านการวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ทั้งในกรอบทวิภาคีและอาเซียน โดยจะแต่งตั้งผู้ประสานงานของแต่ละฝ่ายเพื่อจัดทำแผนความร่วมมือร่วมกันต่อไป
 
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและมิติอื่น ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบริบทโลกที่จะเปลี่ยนแปลงไปภายหลังโควิด-๑๙ ทั้งนี้ ฝ่ายไทยได้ขอให้ฝ่ายอินเดียพิจารณาเรื่องการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ด้วย