ข่าวเด่น : การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด–๑๙) ด้านการต่างประเทศ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด–๑๙) ด้านการต่างประเทศ

๑. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานคณะอนุกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด–๑๙) ด้านการต่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข สภาความมั่นคงแห่งชาติ  กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 
๒. ที่ประชุมฯ รับทราบแนวทางการดำเนินการของทีมประเทศไทย (Team Thailand) ในต่างประเทศเพื่อดูแลคนไทยในต่างประเทศ และการประกาศใช้มาตรการด้านการตรวจลงตราโดยยกเลิกการขอรับการตรวจลงตราที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (VOA) แก่ ๑๘ ประเทศ และ ๑ เขตเศรษฐกิจ และสิทธิ ผ.๓๐ แก่เกาหลีใต้ ฮ่องกง และอิตาลี รวมทั้งข้อกำหนดในการยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอรับการตรวจลงตรา 
 
๓. ที่ประชุมฯ พิจารณาแนวทางการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้ 
   ๓.๑ มาตรการล่าสุดในการคัดกรองคนเข้าประเทศ หารือแนวปฏิบัติสำหรับคนต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย และคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ รวมทั้งพิจารณามาตรการสำหรับ ผู้เดินทางผ่าน/ต่อเครื่อง (Transit) ที่ประเทศไทย
   ๓.๒ มาตรการเกี่ยวกับการเดินทางเข้า - ออกพรมแดนทางบกระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งมาตรการของกระทรวงแรงงาน เพื่อลดการเคลื่อนไหวของคนจำนวนมากในการข้ามแดน โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่อาจเดินทางกลับบ้านในช่วงสงกรานต์
   ๓.๓ ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยการรวบรวมรายการเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ หรือแม้แต่ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ประสงค์จะได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ ซึ่งในระหว่างนี้กระทรวงฯ จะได้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยต่อไป
 
ทั้งนี้ ผลการประชุมคณะอนุกรรมการดังกล่าวจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด–๑๙) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน