ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ณ เมืองญาจาง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ณ เมืองญาจาง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ เมืองญาจาง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งนับเป็นการประชุมครั้งแรกภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของเวียดนาม โดยมีหัวข้อหลัก คือ "Cohesive and Responsive" หรือ “แน่นแฟ้นและตอบสนอง” ที่ประชุมฯ ได้หารือเกี่ยวกับประเด็นที่อาเซียนจะให้ความสำคัญในปี ๒๕๖๓ และแนวทางในการขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาคมอาเซียน การส่งเสริมความสัมพันธ์กับภาคีภายนอกและการเสริมสร้างความเป็นแกนกลางของอาเซียนในสถาปัตยกรรมในภูมิภาค การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพในภูมิภาค โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการและกฎหมายระหว่างประเทศ และความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมภูมิภาคนิยมและพหุภาคีนิยม
ในการประชุมดังกล่าว รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนชื่นชมความสำเร็จของไทยในช่วงการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งช่วยส่งเสริมความยั่งยืนให้กับอาเซียนในทุกมิติ และสนับสนุนแนวคิดของเวียดนามที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียน ที่พร้อมรับมือกับความท้าทายรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบข้อริเริ่มสำคัญที่จะเป็นผลลัพธ์ของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของเวียดนาม ได้แก่ การทบทวนกึ่งวาระ (mid-term review) ของแผนงานประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ และการจัดทำแผนปฏิบัติการฉบับใหม่สำหรับการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum - ARF) พร้อมทั้งแนวทางเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการของ ARF