:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต ::  : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งและสถานกงสุลใหญ่ในจีน ส่งคนไทยตกค้างในจีนกลับประเทศไทย ศูนย์ข่าว กต.

:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งและสถานกงสุลใหญ่ในจีน ส่งคนไทยตกค้างในจีนกลับประเทศไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งและสถานกงสุลใหญ่ในจีน

 ส่งคนไทยตกค้างในจีนกลับประเทศไทย

-----------------------------

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 11.00 - 16.00 น. นางสาวนิภัสสร คำภา รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว พร้อมด้วยนางสาวศุภรา เสกาจารย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครกว่างโจว นางสาวพัชรินทร์ คูณเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครกว่างโจวทีมประเทศไทยนครกว่างโจว เจ้าหน้าที่กงสุล และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้อำนวยความสะดวกคนไทยตกค้างในจีน 87 คน ที่ท่าอากาศยานไป๋หยุนนครกว่างโจว ในการเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษ สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE8097 ซึ่งออกเดินทางจากท่าอากาศยานไป๋หยุนนครกว่างโจว เวลา 15.45 น.

การจัดเที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยกลับประเทศไทยในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน และสายการบินไทยสมายล์

ในโอกาสดังกล่าว นายหลิน จี (Lin Ji) รองเลขาธิการรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง นายหลัว จุน (Luo Jun) รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง นายเฉิน กว่างจวิ้น (Chen Guangjun) รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง นางเฉียน หงเจี๋ย (Qian Hongjie) ผู้อำนวยการกองเอเชีย และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานการต่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง ได้เดินทางมายังท่าอากาศยานไป๋หยุนนครกว่างโจว เพื่อช่วยดูแลความเรียบร้อยของการส่งคนไทยกลับประเทศไทยในครั้งนี้ด้วย โดยรองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานการต่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง ได้อยู่ดูแลความเรียบร้อยจนกระทั่งคนไทยขึ้นเครื่องครบทุกคน  นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ศุลกากร และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนครกว่างโจว ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการเดินทาง และแบบ ต. 8 และขอให้คนไทยดาวน์โหลดแอพลิเคชัน AOT Airport และลงนามในหนังสือยินยอมเข้ารับการกักตัว 14 วัน รวมทั้งได้แจกหน้ากากอนามัย ถุงมือป้องกันโรค ของที่ระลึก และจัดเตรียมอาหารให้
คนไทยข้างต้น โดยการส่งคนไทยข้างต้นกลับประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ เที่ยวบินพิเศษดังกล่าวเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยความเรียบร้อยเมื่อเวลา 16.59 น.

-----------------------------