ข่าวอื่นๆ. : การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำหนังสือสัญญา การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน และการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. .... ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวอื่นๆ. : การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำหนังสือสัญญา การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน และการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. ....

                 กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำหนังสือสัญญา การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน และการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. .... ตามความในมาตรา ๑๗๘ วรรคสี่ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๗๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญฯ และมาตรา ๕ วรรคสามของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
 
                 ทั้งนี้ สามารถแสดงความเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย http://treaties.mfa.go.th หรือกรอกแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://tinyurl.com/ycs2s869 ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อกระทรวงการต่างประเทศจักได้ รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและนำไปประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติฯ ปรากฏตาม link ด้านล่างนี้

ไฟล์แนบ