เอกสารความรู้สู่ชุมชน : 3 กุมภาพันธ์ 2563 : การเตรียมการให้ความช่วยเหลือคนไทยในจีนกรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สาย พันธุ์ใหม่ระบาดในจีน  ศูนย์ข่าว กต.

เอกสารความรู้สู่ชุมชน : 3 กุมภาพันธ์ 2563 : การเตรียมการให้ความช่วยเหลือคนไทยในจีนกรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สาย พันธุ์ใหม่ระบาดในจีน

ไฟล์แนบ