ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง : ร่างประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง การอำนวยการฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course : AOCC) รุ่นที่ ๑๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง : ร่างประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง การอำนวยการฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course : AOCC) รุ่นที่ ๑๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ไฟล์แนบ