ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง : ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ InterEcon Newsletter เพื่อการประชาสัมพันธ์บทบาทและกิจกรรมของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 ฉบับ ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง : ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ InterEcon Newsletter เพื่อการประชาสัมพันธ์บทบาทและกิจกรรมของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 ฉบับ

ไฟล์แนบ