ประกาศ | รับสมัครงาน : ประกาศกองการสังคม ที่ ๓/๒๕๖๒ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ยุทธศาตร์ยาเสพติด (จ้างเหมาบริการ) ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน : ประกาศกองการสังคม ที่ ๓/๒๕๖๒ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ยุทธศาตร์ยาเสพติด (จ้างเหมาบริการ)

คลิกที่นี่ ประกาศกองการสังคม ที่ ๓/๒๕๖๒ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ยุทธศาตร์ยาเสพติด (จ้างเหมาบริการ)