ประกาศ | รับสมัครงาน : ประกาศกองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการจัดทำและ พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเตรียมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การ ระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน : ประกาศกองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการจัดทำและ พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเตรียมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การ ระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... (พนักงานจ้างเหมาบริการ)