บริการ

นิวซีแลนด์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน

เขตอาณาในความรับผิดชอบ: นิวซีแลนด์, ซามัว, ตองกา
ติดต่อ   โทร : 
 (64 4) 496-2900
           E-mail : consular@thaiembassynz.org.nz
        Website : http://www.thaiembassy.org/wellington/th/home