กระทรวงการต่างประเทศ

ข้อมูลติดต่อ

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

กระทรวงการต่างประเทศ 
443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 

สำนักงานเลขานุการกรม 
โทร. 02-643-5128 
แฟกซ์ 02-643-5127 

กองอเมริกาเหนือ 
โทร. 02-643-5121-2 
แฟกซ์ 02-643-5124 

กองลาตินอเมริกา 
โทร. 02-643-5113-4 
แฟกซ์ 02-643-5115 

กองแปซิฟิกใต้ 
โทร. 02-643-5117-8 
แฟกซ์ 02-643-5119 

กลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์ 
โทร. 02-643-5028 
แฟกซ์ 02-643-5127