ASPA UPDATE : ผู้แทนนักศึกษาไทยในเวลลิงตันร่วมหารือเตรียมการจัดกิจกรรมงานอาเซียน ปี ๒๕๖๓ News

ASPA UPDATE : ผู้แทนนักศึกษาไทยในเวลลิงตันร่วมหารือเตรียมการจัดกิจกรรมงานอาเซียน ปี ๒๕๖๓

          เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เอกอัครราชทูต ดนัย เมนะโพธิ ได้จัดเลี้ยงและร่วมหารือระหว่างข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตกับคณาจารย์และผู้แทนนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในกรุงเวลลิงตัน เพื่อเตรียมการสำหรับการจัดกิจกรรมอาเซียนในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ในโอกาสครบรอบ ๕๓ ปีแห่งการก่อตั้งประชาคมอาเซียน

          วัตถุประสงค์ของการหารือในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยกันระดมความคิดเพื่อผลักดันกิจกรรมของอาเซียนซึ่งไทยจะเป็นประธานคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงเวลลิงตัน (ASEAN Committee in Wellington หรือ ACW) ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้แล้ว ยังเป็นโอกาสดีที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาคราชการและกลุ่มอาจารย์ นักเรียน นักศึกษาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วย ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตได้กล่าวว่า คำว่า “ทูตหรือตัวแทนของประเทศ” มิได้จำกัดอยู่เพียงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานเอกอัครราชทูตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนไทยทุกคนที่กระจายกันทำหน้าที่ในทุกมุมเมือง การที่อาจารย์และนักศึกษาได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต นอกจากจะช่วยเปิดประสบการณ์โดยตรงแล้ว ยังจะช่วยให้เข้าใจถึงความหมายของการเป็น “ตัวแทนของประเทศ” ที่แต่ละคนจะต้องช่วยกันทำหน้าที่ให้เหมาะสมเพื่อเกียรติภูมิของประเทศชาติไปพร้อมกันด้วย